สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร

25 มกราคม 2564
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีม เพื่อวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมายในประเด็นที่ขับเคลื่อน
 2. กำหนดรูปแบบสื่อสาร
 3. ประสานงาน ลงพื้นที่ สัมภาษณ์และถ่ายทำ
 4. เขียนสคริปและตัดต่อคลิปวีดีโอ
 5. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เครือข่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชุมพรและจิตอาสาหนองใหญ่ร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาแก้มลิงหนองใหญ่ชุมพร จากเดิมที่เกะกะ รกร้าง คืนมาให้สมพระเกียรติคุณในหลวง ร. ๙ เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้กับกลุ่มคนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร ปลูกผัก ปลูกข้าว และการทำสารชีวภัณฑ์ เป็นพลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร×สุขภาพ
 2. คลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์
  ผ่านช่องทาง : Facebook page สมาคมประชาสังคมชุมพร Link 1 : https://fb.watch/3VSEj9XR2Z/ Link 2 : https://fb.watch/3VSkZqV82X/ Link 3 : https://fb.watch/3VSlNsWwf8/
 3. คลิปวีดีโอ ผ่านช่องทาง : Facebook page สมาคมประชาสังคมชุมพร Link : https://youtu.be/Syhn9UIYj-A
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 6,116.00 0.00 0.00 0.00 6,116.00 lock_open