สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เพื่อไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน ปลูกพืชร่วมยาง (ความมั่นคงทางอาหาร)

ลงพื้นที่เพื่อไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน ปลูกพืชร่วมยาง (ความมั่นคงทางอาหาร)

22 มกราคม 2564
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประชุมทีม เพื่อวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการสื่อสารในประเด็นที่ขับเคลื่อน
  2. ประสานงาน ลงพื้นที่ สัมภาษณ์และถ่ายทอดสด
  3. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. การจัดการพื้นที่ตนเอง ในเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ปลูกยางพารา เลี้ยงผึ้งโพรง เลี้ยงไก่พื้นเมือง ปลูกผักในสวนยาง ไม้ใช้สอย เช่น กฐินเทพา สะเดาเทียม จำปาทอง จิก เมื่อมีการจัดการที่มีความเข้าใจในพื้นที่ตนเอง ทำให้มีความมั่นคงทางอาหารและนำไปสู่การเกิดรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัว
  2. Live สด : ผ่านช่องทาง Facebook page สมาคมประชาสังคมชุมพร
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 lock_open