สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง)

Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง)

25 มีนาคม 2564
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่  เตรียมความพร้อมในสัมภาษณ์และถ่ายทอดสด
 2. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. โครงการพัฒนาพื้นที่แนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้าน ที่ใช้พืชกระเจี๊ยบเขียวในการสร้างคุณค่า ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น โลชั่น เซรั่ม แชมพู เจลอาบน้ำ หรือแม้กระทั่งผ้ามดย้อมจากสีธรรมชาติ
 2. โครงการพัฒนาพื้นที่แนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง ยังปลูกผักสวนครัวซึ่งใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขี้วัว เลี้ยงปลา ผลิตปุ๋ย
  มูลไส้เดือน สร้างรายได้เสริมให้สมาชิก รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาดูงานของคณะนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มองค์กรต่างจากทั่วประเทศ
 3. โครงการพัฒนาพื้นที่แนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ปัจจุบันเป็นชุมชนต้นแบบของภูเก็ต ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต่อยอดรายได้ เสริมและเพิ่มอาชีพให้กับกลุ่มสมาชิกได้เป็นอย่างดี
 4. Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” ผ่านช่องทาง : เพจ PACTV สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน (ผู้ชมและผู้ฟังเข้าถึง 3,521 คน)
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 3,040.00 0.00 0.00 0.00 4,040.00 lock_open