สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ

เวทีสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ

10 มีนาคม 2564
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. กล่าวรายงานพิธีเปิดโดย พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารนิเทศ
 2. เสวนา "ภัยพิบัติกับบทบาทของทุกหน่วยงานในมิติจิตอาสา" เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ในมิติของจิตอาสา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันด้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. เกิดการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 3. เกิดการรับมือภัยพิบัติในเชิงรุก ของพี่น้องประชาชนแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดทำแผนงานจิตอาสาพัฒนาในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,200.00 0.00 5,104.00 0.00 0.00 0.00 10,304.00 lock_open