สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร “แปรรูปอาหารทะเล”)

Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร “แปรรูปอาหารทะเล”)

27 มกราคม 2564
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ เตรียมความพร้อมและวัตถุดิบเพื่อเป็นตัวอย่างในการ Live สด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. การสร้างอาชีพของกลุ่มแปรรูปสตว์น้ำบ้านอ่าวมะขาม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งขายและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับคนในชุมชน
  2. Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” ผ่านช่องทาง : เพจ PACTV สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน (ผู้ชมและผู้ฟังเข้าถึง 8,415 คน)
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 lock_open