สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องพื้นที่เรียนรู้ สู่วิถีพังงาแห่งความสุข)

Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องพื้นที่เรียนรู้ สู่วิถีพังงาแห่งความสุข)

29 กันยายน 2563
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ออกแบบเวทีเสวนา “บทเรียนรวมคนสร้างเมืองตามวิถีพังงาแห่งความสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. กิจกรรม รวมคนสร้างเมืองตามแนวคิดพังงาแห่งความสุข ในพื้นที่เรียนรู้ของพังงา เกิดขึ้นจากพลังของประชาสังคม และบูรณาการกับภาคส่วนอื่น กำหนดอนาคตชุมชนด้วยตัวเอง มีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน
  2. Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” ผ่านช่องทาง : เพจ PACTV สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน (ผู้ชมและผู้ฟังเข้าถึง 11,914 คน)
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 3,320.00 lock_open