สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะรอยอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านพังงา)

Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะรอยอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านพังงา)

28 กันยายน 2563
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ถ่ายภาพนิ่ง
  2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนมาเที่ยวพังงา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. หลังจากวิกฤติการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จังหวัดพังงาประสบปัญหาเรื่องของอาหารทะเลและอาหารแปรรูปต่าง ๆ ล้นตลาด  “งานFood & Fish @ พังงา”  เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์  ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการ และนายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพังงา
  2. การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในงาน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 920.00 0.00 0.00 0.00 1,420.00 lock_open