สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ )

การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ )

3 กันยายน 2563
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ one page
1. เรื่องราวที่จะสื่อถึงคนดู วัตถุประสงค์ที่จะสื่อสาร 2. กลุ่มเป้าหมายที่จะฟังแล้วนำมาจับประเด็น ต้องฟังและจับใจความสำคัญให้ดี มีใจความ 3. การถ่ายภาพกริยาบท เลือกภาพที่ผู้นำเสนอในขณะที่มีบาทบาทของเรื่องที่จะทำ one page
4. การไดคัท ตัดต่อภาพ นำวัตถุดิบที่ได้มาทั้งภาพและข้อความที่มีใจความมาตัดต่อเพื่อเตรียมนำเผยแพร่ต่อไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 1. หาข้อมูล โดยการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ ว่าใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 2. วางแผนการเขียนศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของประเด็นงานที่จะส่งเผยแพร่
3. ร่างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน 4. ประเมินผล โดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยอ่าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สื่อประชาสัมพันธ์ one page
  • ผ่านช่องทาง : Page Facebook สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
  • Link : https://web.facebook.com/scmanews/photos/a.711318922228143/4005786212781381/?type=3
  • Link : https://web.facebook.com/scmanews/photos/a.711318922228143/4009922505701085/?type=3
  • Link : https://web.facebook.com/scmanews/photos/a.711318922228143/4022566551103347/?type=3&eid=ARCbGCJUHeQl5tiBGd53fjOE-RRMCTq7WPMpoEOLK9Fk8C2g2wbTnXOfMJQrcY5m9VZLOahErgNJvp3&xts%5B0%5D=68.ARDwgjgUPasv0-x2phfUayfcpXJjXOc-UeM4ZXWv9iCNAzoOHIsJadFEXJ9G-i9AFr4eZoWNIke5ZEPE9sSlzg7H2wlcoHiPVvDcrbNrsgNYwo99GtnoifEFErKIGY1JrRYKMC4B2GelRY-1snPE0TwUF4RtCbqjSfWZ-2lEVStWTegiKTZG9exoijYYWbxh5o8IZ7D6zvsspvaswGgJZqdsX86j4nYguyxQtnVi4KsD7Wf2SmYSazkeUumofw7ApUD0_PWPlY8gvR9HZMjMd4GJWlumMo0GQXNOY0HIa4Y3X93nEnhhNdTHJS2caIIEWFr5MzrXxgeFzcSorfKSw&tn=EHH-R
 2. หนังสือพิมพ์ออนไลน์
  • ผ่านช่องทาง : Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open