สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส.

ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส.

27 พฤศจิกายน 2563
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. สรุปผลการดำเนินงานการสื่อสารการขับเคลื่อนสุขภาวะ 4 ประเด็นและจัดทำแผนงานปฏิบัติการสื่อสาร กับ 4 ประเด็นงานสร้างสุขภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สามารถทำการสื่อสารงานประเด็นโดยการแบ่งโซนรับผิดชอบ งานสื่อสารโดย ใช้เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ แบ่งเป็น 3 โซน  อันดามัน ใต้บน ใต้ล่าง รับผิดชอบงานสื่อสารตามประเด็นที่แต่ละพื้นที่ขับเคลื่อนอยู่ เช่น อันดามัน มีประเด็นภัยพิบัติ และ การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประเด็น สุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อม จะได้เครือข่ายสื่อพังงา คุณ ทวีศักดิ์ และคุณนิตยา เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์การสื่อสาร ส่วนใต้บน คือชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง มีประเด็นความมั่นคงทางอาหาร รับผิดชอบ โดยเครือข่ายสื่อชุมพร คุณศาสนะ กลับดี และคุณศิลาพร มะหมัดเหม โซนใต้ตอนล่าง เช่นสงขลา ยะลา นราธิวาส ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะชายแดนใต้ การแพทย์พหุวัฒนธรรม และความมั่นคงทางอาหาร รับผิดชอบโดยเครือข่ายสื่อสงขลาคุณนิพนธ์ รัตนาคม ส่วนภาคใต้ตอนกลาง พื้นที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานีบางส่วน รับผิดชอบโดย สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช
 2. การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา งานสื่อสารปฏิบัติตามแผนงาน ได้ตามเป้าหมายในส่วน  ที่เรากำหนดแผนงานเองได้ แต่สำหรับงานผลิตเนื้อหาการสื่อสารประเด็นต้องรอแผนการขับเคลื่อนงาน ของประเด็น เนื่องจากแต่ละพื้นที่ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานที่ไม่เท่ากัน  ซึ่งได้จัดเวทีเพื่อการ  แมชชิ่งประเด็นการขับเคลื่อนไปแล้ว และเอาเนื้อหาจากเวทีมาประกอบการวางแผนงาน สร้างสรรค์การสื่อสารให้สอดคล้องกับความต้องการวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็น ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน  และสามารถสื่อสารสร้างการรับรู้และเกิดความรู้ในการขยายผลสู่วงกว้าง
 3. ในวันที่ 14-15 ธ.ค. 63 จะต้องเตรียมเนื้อหาที่ได้จากการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารที่ได้แลกเปลี่ยนกันในช่วงที่ผ่านมาไปนำเสนอผลการดำเนินงานกับคณะทำงาน ของ สนส.เพื่อประเมินผลร่วมกัน และร่วมกันออกแบบงานสื่อสารกับ ทีมขับเคลื่อนประเด็นของแต่ละจังหวัด
 4. การเตรียมงานสำหรับวันที่14-15 ธันวาคม 2563 จะต้องเชิญเครือข่ายสื่อ ที่ปฏิบัติงาน ทั้ง 3 โซน คือ สื่อพังงา ชุมพร สงขลา รวมทั้ง ทีมกลางจากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช    ทีมปฏิบัติการสื่อ
 5. ทีมสื่อทั้งหมดจะต้องเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อออกแบบงานสื่อสารของแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยทีมประเด็นบอกความต้องการของประเด็น ต้องการที่จะสื่อสาร และทำความเข้าใจเพื่อกำหนดแผนงานของแต่ละโซน และเป็นแนวทางในการคิดคอนเทนต์การสื่อสาร
 6. หน้าที่ของเครือข่ายสื่อในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 จะมีการบรรยายของ          ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เกี่ยวกับการสื่อสารยุคใหม่ สื่ออย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และให้ความเห็นข้อเสนอแนะกับการสื่อสารของเครือข่ายสื่อสร้างสุข ซึ่งทีมสื่อจะต้องศึกษาและเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับใช้กับการแผนงานสื่อสาร
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,200.00 0.00 5,054.00 0.00 0.00 0.00 10,254.00 lock_open