สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 1

ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 1

27 สิงหาคม 2563
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเพื่อออกแบบเวที วันที่ 1- 2 กันยายน 2563 Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. สถานการณ์โควิด-19 สิ่งที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไร ทางด้านความมั่นคงทางสุขภาพและเกษตรในพื้นที่
  2. การศึกษา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การสอน การหนุนเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงทางสุขภาพไปถ่ายทอดให้กับชุมชน และทำอย่างไรให้ชุมชนมีการปรับตัวและหนุนเสริมความรู้ซึ่งกันและกันได้
  3. การเสวนา แลกเปลี่ยน ให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ ของประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเกษตรกรที่มีประสบการณ์เรียนรู้จากเกษตรพืชร่วมยาง ผลิตอาหารเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือนและเป็นต้นแบบของเกษตรกร
  4. ได้รูปแบบการสื่อสารในงาน ทั้งแบบ onair onground
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,700.00 0.00 5,852.00 0.00 0.00 0.00 11,552.00 lock_open