สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์)

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์)

22 สิงหาคม 2563
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปผลการจัดเวที Work Shop Matching Network  ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. จากเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 เป็นปฏิบัติการการสื่อสาร โดยใช้ประเด็นขับเคลื่อนทางสังคม ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมันคงทางสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางมนุษย์ ซึ่งคณะทำงานได้เชิญแกนนำเครือข่ายในการขับเคลื่อนประเด็น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ คือแรงงานจังหวัด กอ.รมน. ภาค 4 ได้นำเรื่องราวการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ และสิ่งที่เป็นจุดร่วมสำคัญในการสร้างความตระหนักต่อสังคมเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ ช่องทางที่หลากหลาย ในยุคที่ทกคนสามารถเป็นสื่อได้ และสื่อสารเรื่องราวของตัวเองสู่สังคม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดความมั่นคงต่อสุขภาพและความเป็นมนุษย์ที่เจริญแล้ว
  2. ด้วยสถานการณ์ที่เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โลกของการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต การขับเคลื่อนสังคมที่เต็มไปด้วยข่าวสารที่ยากจะแยกแยะว่าอันไหนคือข่าวจริงอันไหนคือข่าวปลอม การให้ความรู้ เสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อเป็น และสามารถเป็นเครือข่ายสื่อในชุมชน เป็นพลังของสื่อดีที่จะช่วยสื่อสารเรื่องราวของชุมชน
  3. การให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ และเทคนิค ในการเป็นนักสื่อสารที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรมในการสื่อสาร ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น การสื่อสารและข้อมูลเป็นปัจจัยบวก ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือสามารถสร้างและทำลายได้ การแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลต้องคำนึงข้อเท็จจริงที่มาที่ไปของข่าว มีเทคนิคในการตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอม เพื่อไม่ให้กลุ่มเครือข่ายสื่อของเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำร้ายสังคมด้วยความไม่รู้ สื่อเพื่อสร้างสรรค์ สื่อเพื่อสังคม สื่อเพื่อสุขภาวะ ที่สำคัญทุกสื่อต้องมีจริยธรรมสื่อ
  4. กระบวนการกลุ่มให้เกิดการคิดเนื้อหา เขียนข่าว โดยการนำเข้าข้อมูลจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ เสริมทักษะให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดวิธีคิดในการนำเรื่องราวเด่นๆ และเนื้อหาที่จะทำการสื่อสาร โดยนำความรู้ในการสื่อสารที่ได้รับในห้องเรียน เช่น การจับประเด็นเขียนข่าว การถ่ายทำเป็นคลิ้ปสั้น การไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ค
  5. ความสำเร็จเกิดขึ้นเนื่องจากเรามีโอกาสได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ เรื่องราวในทุกชุมชนมีความน่าสนใจแต่ไม่สามารถนำมาเป็นประเด็นได้เพราะเรามองเห็นเรื่องปกติ จากการเสวนาทำให้เราได้มองเห็นประเด็นและสามารถหยิบยกประเด็นมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ ทำอย่างไรที่จะสื่อสารให้ภายนอกได้เรียนรู้ ให้สิ่งที่เราทำสื่อสารไปไกลกว่าเฉพาะกลุ่มเพื่อนและทรงพลังมากยิ่งขึ้น ส่งผลในวงกว้างมากขึ้น เมื่อเรานำกลับไปสานต่อ และส่งผลต่อนโยบายต่อไป
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,700.00 0.00 5,852.00 0.00 0.00 0.00 11,552.00 lock_open