สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์)

ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์)

15 สิงหาคม 2563
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. กำหนดปฎิทินดำเนินงาน/แผนงานสื่อสารสาธารณะ เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
 2. ออกแบบเวที work shop matching network ครั้งที่1 เครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อการออกแบบการสื่อสารสุขภาพ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กำหนดปฎิทินดำเนินงาน/แผนงานสื่อสารสาธารณะ เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
 2. ออกแบบเวที work shop matching network ครั้งที่ 1 เครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อการออกแบบการสื่อสารสุขภาพ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563
  • กำหนดหัวข้อเสวนา “ความมั่นคงทางสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน อาหาร สิ่งแวดล้อม มนุษย์ สุขภาพ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะและจะใช้พลังสื่อเพื่อการขับเคลื่อนได้อย่างไร”
  • กระบวนการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวอย่างง่าย /ฝึกปฏิบัติการใช้ช่องทาง CANVA โดยทีมลิกอร์มีเดีย / การใช้ช่องทางการประชุม ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,700.00 0.00 5,852.00 0.00 0.00 0.00 11,552.00 lock_open