สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่สู่ประเด็นย่อย ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์

ประชุม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่สู่ประเด็นย่อย ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์

7 สิงหาคม 2563
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. กิจกรรมแนะนำตัวและเครือข่าย
 2. บรรยาย “แนวทางการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน”
  โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 3. รู้เท่าทันสื่อ ยุค New Normal และ Fake News
 4. กล่าววัตถุประสงค์แนะนำเครือข่าย

- บรรยาย“ชุมชนจัดการตนเอง สู่สังคมสุขภาวะ” แลเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบระดับตำบล นำร่อง”
5. บรรยาย “ชุมชนจัดการตนเอง ฐานของความมั่นคงทางสุขภาวะ”
6. นำเสนอแผนการดำเนินงานเครือข่ายสื่อเพื่อสุขภาวะ - เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร
- เครือข่ายความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม
- ความมั่นคงทางสุขภาพ
7. เสวนา ผ่านรายการลิกอร์ล้อมวงคุย “ชุมชนจัดการตนเอง สู่สังคมสุขภาวะ
ใคร? ต้องทำอะไร? กับใคร? ที่ไหน? อย่างไร?” 8. แบ่งกลุ่มย่อยเรียนรู้กระบวนการสื่อสาร เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 9. ฝึกการใช้สื่อเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ร่วมกำหนดรูปแบบ
ที่เป็นนวัตกรรม ของการสื่อสาร นำเสนอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ความมั่นคงทางมนุษย์ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์การทำงานของแรงงานจังหวัด
 2. ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้ความเข้าใจการชับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม(หลักการ๓ขาโดยฝายมีชีวิต เกิดครูฝาย ได้น้ำ ได้ความสมบูรณ์) สาธารณสุขทางทะเล เรื่องการค้นหาขยะทางทะเล พื้นที่ต้นแบบคือ อบต.อ่าวนาง มีการเชิญหลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อน
 3. ความมั่นคงทางสุขภาพ เกิดข้อคิดทำอย่างไรให้คนในพื้นที่เข้าถึงบริการได้จริง เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน /
 4. ความมั่นคงทางด้านอาหาร พื้นที่ตัวอย่าง : การปลูกพืฃร่วมยางที่ตำบลไสหร้า(ม.5 บ้านพรุพลูหนัง) ที่มีต้นทุน ศักยภาพ หนุนเสริมให้การขับเคลื่อนเกิดผลลัพธ์ที่ดี และสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆได้ เป็นการนำวิธีการมาคุยกัน และสร้างผู้นำ นักปฏิบัติ นักพัฒนา นักกิจกรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ก็คือ New Normal มองว่าการขยับสุขภาวะตอนนี้อยู่ที่การ “ดับ” สายชั้น(ปิ่นโต) คือ จัดให้เป็นระเบียบเข้าที่เข้าทาง หวังว่ากระบวนการสื่อสารจะช่วยให้การดับเข้าที่เข้าทางมากขึ้น
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
13,200.00 0.00 90,916.00 2,630.00 0.00 0.00 106,746.00 lock_open