สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่ สู่ประเด็นย่อย (ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ )

ประชุมเตรียม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่ สู่ประเด็นย่อย (ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ )

5 สิงหาคม 2563
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ออกแบบเวที work shop matching network 4 ประเด็นใหญ่ สู่ประเด็นย่อย
(ความมั่นคงทางด้านอาหาร  ความมั่นคงทางสุขภาพ  ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางมนุษย์ )

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ประชุมเตรียมงาน กิจกรรม workshop matching network 4 ประเด็น

  • การประสานงานกับพื้นที่ ตำบลไสหร้า วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านพรุพลูหนัง พื้นที่ประเด็นความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • เชิญกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน ประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงมนุษย์ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม มีตัวแทนประเด็นยืนยันการเข้าร่วม
  • กลุ่มเครือข่าย/ภาคที่ ที่มีความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เช่น แรงงานจังหวัด นายอำเภอฉวาง ตัวแทนจากองค์กรท้องถิ่น พัฒนาการอำเภอ กอ.รมน. ภาค 4 กขป.11 สปสช.เขต 11 ประชาชนในพื้นที่
  • กิจกรรมภาคเช้า ในพื้นที่อำเภอเมือง จัดที่โรงแรมลิกอร์ เพื่อเป็นการ matching เครือข่ายด้านแรงงานซึ่งมีความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการศึกษา กระบวนการทำงาน เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุมมองทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนงานประเด็น
 2. กำหนดขั้นตอนลำดับกิจกรรมในการทำปฏิบัติการในพื้นที่ โดยการประสานกับกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรบ้านพรุพลูหนัง ในการเตรียมพื้นที่กิจกรรม การขยายเครือข่ายเพื่อการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ความมั่นคงทางสุขภาวะ การสื่อสารเพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบตำบลนำร่องจังหวัดนครศรีธรรมราช

 3. การให้ข้อมูลการจัดงาน ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของการขับเคลื่อนงานทั้ง 4 ประเด็น มีความสัมพันธ์ และสามารถสนับสนุนให้งานก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจากนั้นแต่ละประเด็นจะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน การทำงานในประเด็น หรือ งานที่หน่วยงานมีบทบาทในพื้นที่ จะนำมา matching โดยการใช้กระบวนการสื่อสาร กับเครือข่ายสื่อในภาคใต้
 4. นัดสรุปผลการดำเนินงานหลังการจัดกิจกรรมอีกครั้งต่อไป
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,700.00 0.00 5,852.00 0.00 0.00 0.00 11,552.00 lock_open