สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมประชุมสรุปสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลกระทบฯ

กิจกรรมประชุมสรุปสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลกระทบฯ

17 ตุลาคม 2563
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-คณะทำงานวิจัยสรุปสังเคราะห์ข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ก่อนและหลังภาวะCOVID19  และพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ก่อนและหลังภาวะCOVID19 ด้านข้อมูลกลุ่มคนเครือข่าย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรมและ ด้านทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 6,000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 lock_open