สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

26 กันยายน 2563
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ก่อนและหลังภาวะCOVID19

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ก่อนและหลังภาวะCOVID19

 • ด้านคน กลุ่มคน เครือข่าย
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • ด้านสังคมวัฒนธรรม
 • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 15,000.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 19,100.00 lock_open