สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมเวทีประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มเสตย์

กิจกรรมเวทีประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มเสตย์

28 สิงหาคม 2563
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-การทำความเข้าใจเป้าหมายการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ -การประชุมกลุ่มย่อยสอบถามผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อนและหลังภาวะCOVID19

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-แกนนำชุมชนและสมาชิกกลุ่มเครือข่ายที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าใจเป้าหมายการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ที่ต้องการนำผลไปประมวลเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน -ได้ทราบผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยภชเฉพาะระหว่างการlock down และช่วงหลังCOVID19

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 5,640.00 0.00 0.00 0.00 11,140.00 lock_open