สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานวิจัยการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

ประชุมคณะทำงานวิจัยการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

14 สิงหาคม 2563
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • การประชุมวางแผนและออกแบการทำงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ ก่อนและหลังภาวะCOVID19
  • การพิจารณาและทำความเข้าใจเครื่องมือการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ทีมวิจัยกลางออกแบบเบื้องต้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานมีความเข้าใจเป้าหมายและแนวทางการวิจัยการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ -คณะทำงานเข้าใจเครื่องมือแบบสอบถามและแนวคำถามในการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 lock_open