สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การจัดทำแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่นพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดทำแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่นพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

23 มีนาคม 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของโครงการ แนวคิด รูปแบบ การดำเนินงานตำบลบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่น และบทบาทของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในการดำเนินงานตำบลบูรณาการอาหารปลอดภัย
  2. แนะนำการดำเนินงานจัดทำแผนอาหารและโภชนาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ ตัวแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานีและเขต 12 สงขลา ศพด./ครู เกษตรอำเภอ ประมง พี่เลี้ยงกองทุน พัฒนาการ และนักวิชาการสาธารณสุข

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open