สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช

ประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

30 พฤศจิกายน 2563
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ สส.เขต 2 เพื่อหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อสรุปจากการประชุมหารือ 1. การเลือกพื้นทีนำร่องการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ทำในเรื่องอาหารปลอดภัย ได้เลือกอำเภอหัวไทร จัดทำเรื่องตลาดปลอดภัย สร้างให้เกิดต้นแบบตลาดปลอดภัย ตั้งแต่การผลิต การตลาด และการบริโภคที่ปลอดภัย 2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ต้องเชื่อมการทำงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานจังหวัด ในการผลักดันเข้าสู่แผนจังหวัด และผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันคือหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 3. จัดประชุมคณะทำงานตามคำสั่งเพื่อนำไปสู่การผลักดันยุทธศาสตร์ระบบอาหารเข้าสู่งานแผนจังหวัดในปีถัดไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 9,310.00 0.00 106.00 0.00 14,416.00 lock_open