สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช

ประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย (ตลาดปลอดภัย) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย (ตลาดปลอดภัย) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 มีนาคม 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ชี้แจงรูปแบบ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกระบวนการดำเนินงาน ในการจัดทำแผนขับเคลื่อน งานอาหารปลอดภัย
  2. แบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยในระดับอำเภอ • ต้นน้ำ หน่วยผลิต/ผู้ผลิต • กลางน้ำ การจัดทำมาตรฐานอาหารปลอดภัย • ปลายน้ำ ผู้บริโภค
  3. นำเสนอแผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อเสนอแนะการจัดทำตลาดปลอดภัยของอำเภอหัวไทร นำร่องในพื้นที่เทศบาลตำบลหังไทร "หลาดริมคลองหัวไทร" และ (ร่าง) ชุดคณะทำงาน ได้แก่ พชอ.หัวไทร พัฒนาชุมชน สาธารณสุข เกษตร โรงเรียน (กลุ่มจัดตั้งโครงการ อย.น้อย) สื่อวิทยุ กศน. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม และตัวแทนผู้บริโภค

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
13,500.00 2,500.00 54,576.00 0.00 624.00 0.00 71,200.00 lock_open