สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลสตูล ปี 2561

ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลสตูล ปี 2561

11 ธันวาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. จัดทำแบบสอบถาม/แบบประเมิน
  2. เก็บข้อมูล 3.วิเคราะห์ข้อมูล
  3. สรุปผลการวิเคราะห์ 5.รายงานผู้เกี่ยวข้อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.กิจกรรมดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 100 % 2.ตัวชี้วัดตามกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 90.9 % 3.การบรรลุวัตถุประสงค์ผ่าน 100 %
ผลลัพธ์ 1.คะแนนการรับรู้ของบุคลากรต่อการพัฒนาระบบบริการฯ = 4.16 (คะแนนเต็ม 5) 2.คะแนนความพึงพอผู้รับบริการต่อการพัฒนาระบบบริการฯ = 3.84 (คะแนนเต็ม 5) 3.ข้อร้องเรียนประเด็นพหุวัฒนธรรม = 0

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 430 คน จากที่ตั้งไว้ 400 คน
ประกอบด้วย

-ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้องในการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล 30 คน -ผู้รับบริการ 200 คน -บุคลากรโรงพยาบาลสตูล 200 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.45 4,800.45 lock_open