สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 3

25 ธันวาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  - จัดทำระเบียบวาระการประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - ประชุมตามวาระ - ให้ข้อเสนอแนะ - จัดทำแบบประเมิน

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต   - ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ85.71 ผลลัพธ์ - ดำเนินการครบทุกกิจกรรม - ได้แบบประเมินผลโครงการ / ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย
  • ที่ปรึกษา 3
    • กรรมการ 7 คน
    • คณะทำงาน 10 ( ชื่อซ้ำกับกรรมการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
900.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 4,740.00 lock_open