สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 2

7 ธันวาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  - จัดทำระเบียบวาระการประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - ลงเยี่ยมพื้นที่จริง - ให้ข้อเสนอแนะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ผู้เข้าประชุม ร้อยละ 85.71
ผลลัพทธ์ - ผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มขึ้นเป็น 9 กิจกรรม เพลือเพียง2กิจกรรม - ข้อเสนอแนะได้รับการแก้ไข 3 กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย

  - ที่ปรึกษา 3 คน - คณะกรรมการ 7 คน - คณะทำงาน 10 คน (ชื่อซ้ำกับกรรมการ 2คน)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
900.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 4,740.00 lock_open