สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

29 พฤศจิกายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสารติดต่อวิทยากร
2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและเตรียมสถานที่
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย 4.เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร 5.จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ 6.สรุปโครงการค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเบิกจ่ายต่าง ๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต     - กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 104 (เกินเป้าหมายที่กำหนด)
ผลลัพธ์     - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และนำใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 208 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,050.00 0.00 29,120.00 10,000.00 0.00 0.00 43,170.00 lock_open