สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

อบรมบุคลากร เรื่องการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม

28 พฤศจิกายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานติดต่อวิทยากร 2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและเตรียมสถานที่ 3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย
4.เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร 3.จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ 4.สรุปโครงการค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
    - กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 103.5 % ( เกินเป้าหมายที่กำหนด) ผลลัพธ์     - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และนำใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 207 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,050.00 2,000.00 28,980.00 10,000.00 0.00 0.00 45,030.00 lock_open