สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

การอบรม การดูแลผู้ป่วยในช่วงรอมาฎอน

การอบรม การดูแลผู้ป่วยในช่วงรอมาฎอน

11 พฤษภาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานติดต่อวิทยากร 2.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 3.จัดการอบรม 4.จัดเลี้ยงอาหารละศิลอดเจ้าหน้าที่ครอบครัวญาติผู้ป่วย 5.เตรียมขนมและจัดทีมเยี่ยมผู้ป่วยในวันรายอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ผลลัพธ์ - ไม่มี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 70 คน จากที่ตั้งไว้ 70 คน
ประกอบด้วย

บุคลากรโรงพยาบาลสตูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 lock_open