สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลโครงการ

24 พฤษภาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • จัดทำวาระการประชุม
  • เชิญประชุม
  • ทำการประชุมตามวาระ
  • ลงเยี่ยมพื้นที่จริง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ประชุมติดตามความก้าวหน้า 2 ครั้ง - ประเมินโครงการ 1 ครั้ง
- เยี่ยมสถานที่จริง 2 ครั้ง ผลลัพทธ์ - ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ /คณะทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย
  • ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ /คณะทำงาน เข้าร่วม 14 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 2,940.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 lock_open