สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กผู้ชายมุสลิมระหว่างปิดภาคเรียนตามวิถีมุสลิม (เข้าสุนัติ)

รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กผู้ชายมุสลิมระหว่างปิดภาคเรียนตามวิถีมุสลิม (เข้าสุนัติ)

18 เมษายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เตรียมความพร้อมทีม/วัสดุ/อุปกรณ์ 2.ประชาสัมพันธ์ 3.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.ดำเนินการเข้าสุนัติ 5.สรุปผล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - 40 คน ผลลัพธ์ - ได้รับการเข้าสุนัติที่ถูกต้อง - ควรให้องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมกิจกรรม ร่วมสนับสนุนงบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 52 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

เด็กผู้ชายมุสลิมยากจนในเขตอำเภอเมืองและใกล้เคียง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 10,355.00 21,000.00 22,384.55 0.00 0.00 53,739.55 lock_open