สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้เสียชีวิต

ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้เสียชีวิต

16 เมษายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทำความเข้าใจกับบุคลากร
    • ผู้ป่วย/ญาติ ที่ต้องการแจ้งความจำนงค์
    • ประสานชมรมพุทธ/มุสลิม/จิตอาสา
    • ดำเนินการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต   - กิจกรรมดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ผลลัพธ์   -ผู้ป่วยหนัก/ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้รับบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 lock_open