สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

พัฒนาระบบบริการแก่ พระภิกษุสามเณร

พัฒนาระบบบริการแก่ พระภิกษุสามเณร

3 มกราคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ขออนุมัติผู้บริหาร
  2. ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
  3. ติดตามผล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • จัดที่ นั่ง 3 จุด
  • ห้องพิเศษรอ Admit 3 ห้อง
  • บริการช่องทางด่วน
  • จัดแนวทางปฏิบัติเป้นลายลักษณ์อักษร

ผลลัพธ์

  • ดำเนินการแล้ว 3 กิจกรรม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open