สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

อบรมแกนนำชุมชน ในเรื่องการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามวิถีธรรมชาติ

อบรมแกนนำชุมชน ในเรื่องการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดตามวิถีธรรมชาติ

11 เมษายน 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • เตรียมทีมงาน
  • ทำหนังสือเชิญ
  • บรรยาย
  • บทบาทสมมุติ (ฝึกปฏิบัติ ,ทดสอบ)
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม 100 % ผลลัพท์ -ผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ 100 %
-ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนของตนเอง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

-แกนนำชุมชนในเขต ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 lock_open