สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประชุมที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ

9 มีนาคม 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. เตรียมข้อมูล
  2. จัดทำหนังสือเชิญ
  3. เตรียมเอกสาร/slide ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงโครงการ
  4. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

  • กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 66.66 %

ผลลัพธ์

  • มีแผนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  • การนำแผนไปเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้รับทราบ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 21 คน
ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน จำนวน 14 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
900.00 0.00 2,940.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00 lock_open