สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

แต่งตั้งที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน

แต่งตั้งที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/คณะทำงาน

7 กุมภาพันธ์ 2561
นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้นางรอเกี๊ยะ ล่าดี้
รายงานจากพื้นที่
ร่างรายงาน
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้ทำคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งโรงพยาบาลที่ 062/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - มีคำสั่งที่เป็นลายลัการ์อักษรจำนวน 1 ฉบับ

ผลลัพธ์ - ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open