สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส ประเด็นข้าว

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส ประเด็นข้าว

29 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ปรึกษาหารือคณะทำงาน ทีมวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานและโครงการยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนราธิวาส
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • แผนการดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 1,000.00 24,886.00 3,812.00 1,304.00 0.00 34,002.00 lock_open