สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส

24 มีนาคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.00 น. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 10.00 - 10.30 น. วัตถุประสงค์การทำแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส
โดย ดร.เพ็ญ  สุขมาก
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. 10.30 - 15.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการและโครงการในประเด็น 1. ความมั่นคงทางอาหาร 2. อาหารปลอดภัย 3. โภชนาการสมวัย 15.00 น. นำเสนอแผนและโครงการตามกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะโดย ดร.เพ็ญ  สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แผนงานและโครงการประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
 • แผนงานและโครงการประเด็นอาหารปลอดภัย -แผนงานและโครงการประเด็นโภชนาการสมวัย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 4,500.00 59,364.00 0.00 0.00 0.00 72,364.00 lock_open