สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมวิชาการเชื่อมโยงเครือข่าย กับเกษตรต้นแบบ และหรือ สถาบันเกษตรที่สังกัด

ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมวิชาการเชื่อมโยงเครือข่าย กับเกษตรต้นแบบ และหรือ สถาบันเกษตรที่สังกัด

5 พฤศจิกายน 2564
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ทำสวนยางผสมผสานและร่วมคัดกรองกับ กยท.ระนองเพื่อลงพื้นที่ถอดบทเรียนสวนยางยั่งยืนต้นแบบ 10 ราย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดชุดข้อมุลการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันและเป้นพื้นที่แปลงขนาดใหญ่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 lock_open