สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง

ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง

20 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. หลักการแนวคิด โครงการ ศวนส. และแผนงานการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา
  2. บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา
  3. สรุปสะท้อนการเรียนรู้และสิ่งที่ตั้งใจนำกลับไปปรับใช้กับแปลงตัวเอง
  4. เติมเต็มและให้ข้อเสนอแนะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
  2. แผนงานการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,500.00 1,500.00 42,582.00 0.00 0.00 0.00 50,582.00 lock_open