สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนากลไกการจัดการภัยภิบัติอันดามันและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน งวดที่2
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
รวม 0