สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รหัสโครงการ 61-ข-049
สัญญาเลขที่ 61-ข-049
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่าง ทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย
2) ทบทวนการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
3) ประชุมทบทวนวิธีการและการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสุขภาพ (HIA)
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่าง ทีมดำเนินโครงการ ทีมประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเจ้าของทุนวิจัย
5) กำหนดวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน 5 จังหวัด
6) ประชุมเพื่อพิจารณาและทบทวนรายละเอียดกิจกรรมสำคัญของโครงการใน 5 จังหวัด ถึงประเด็น ความครอบคลุมของการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัด ข้อจำกัด การดำเนินโครงการ
7) ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing) อำเภอบ้านนาสาร
8) ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing) อำเภอคีรีรัฐนิคม
9) กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) จังหวัดระนอง
10) สรุปและนำเสนอผลความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ในการประเมินโครงการภาคใต้ตอนบน
11) ทบทวนผลการประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินโครงการ ครั้งที่ 1
12) ทบทวนผลการประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินโครงการ ครั้งที่ 2
13) ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review)
14) รายงานสรุป

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 0.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 0.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 105,821.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -105,821.00 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 20,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ดร.คชาพล นิ่มเดช )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ดร.คชาพล นิ่มเดช )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )