สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ สชต.นศ.002
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

ชื่อโครงการ เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมเตรียมงานจัดทำแผนปฏิบัติการ รายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้
2) ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1)
3) ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”
4) ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา ”
5) ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา ”
6) ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”
7) ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา ”
8) ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”
9) ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้
10) ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา ”
11) ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม เที่ยวสนุก@พังงา”
12) ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”
13) ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”
14) ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา”

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 0.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 0.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 65,022.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -65,022.00 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 30,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( คุณทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( คุณทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )