สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00-10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15:08:08
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 10:43:43 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”

 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  และทางสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟัง – สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอถลาง มีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน คิดคนฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          จัดรายการ “ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,635 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา
2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์ FM THAI 4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL 5.กลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตามผ่านภาคีเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด

 • กลุ่มผู้ฟัง สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน ฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน
 • กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป (ตามแผนที่วางไว้)     วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2561 มีผู้เข้าชม 635 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ : ผู้ปฎิบัติหน้าที่ เตรียมประเด็น
  2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอ 3.ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB(Facebook)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 : ประเด็น หลักประกันสุขภาพ และบทบาทของรพ.สต.บ้านท่านุ่น โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยมาใช้บริการลดลง เนื่องจากการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้ผลดี ผู้ป่วยไม่มีโรค เจ็บป่วยลดลง โดยทางจนท.ร่วมกับ อสม. , CG จะลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านและผู้ป่วยติดเตียงทุกสัปดาห์ เพื่อไปดูแลผู้ป่วยติดเตียง เฝ้าระวังอาการ มอบของใช้ที่จำเป็น สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ  มีผู้ร่วมรายการ ดังนี้         1. คุณประพนธ์ วิศุภกาญจน์  ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่านุ่น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาเรื่องพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.บ้านท่านุ่น มีผู้มาใช้บริการหลายชนชาติ  ทั้งเมียนมาร์
มอแกน และคนไทย  ทำให้มีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00-16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15:18:20
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 10:45:37 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา”

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟัง – สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอถลางมีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน คิดคนฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การขับเคลื่อนงานสื่อสารประเด็นงานในพื้นที่ตามแผนงาน คือ งานเขียน (วิเคราะห์ข้อมูล)  ให้เห็นเรื่องของการเปรียบเทียบ  ข้อดีข้อเสีย  และผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร  การผลิตข่าวเพื่อสร้างกระแส  สร้างความเปลี่ยนแปลง  และยกระดับการขับเคลื่อนทางสังคม  เช่น คลิปสั้น ๆ ซึ่งอาจใช้เรื่องของ social network  ให้เป็นประโยชน์การผลิตสารคดีโทรทัศน์  จัดเวทีถกเถียงสาธารณะกับประเด็นที่ขับเคลื่อน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ ในระดับจังหวัด  การผลิตสารคดีวิทยุ และรายการวิทยุเชื่อมกับแผนงานกลางผ่านรายการ  การใช้สื่อใหม่ เช่น line,Online: Web, TV Online, วิทยุ Online, Facebook  ( Onair  Online Onground )ในพื้นที่และข้ามพื้นที่ นำเสนอสื่อของพื้นที่ปฏิบัติการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6,191 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา
2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI 4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL 5.กลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตามผ่านภาคีเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด       - กลุ่มผู้ฟัง สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน ฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน
      - กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป  (ตามแผนที่วางไว้)         วันที่ 10 มิถุนายน 2561  มีผู้ชมทาง FB จำนวน 3,578 คน         วันที่ 12 มิถุนายน  มีผู้รับชมทาง FB จำนวน 2,613 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ 2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอรวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง(สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดได้) 3.กำหนดสถานที่จัดรายการนอกสถานที่ 4.ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB(Facebook)


ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  : นำเสนอประเด็น “ การดูแลสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด จัดรายการ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา ณ ตลาดลองแลบ้านบางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวพาชมตลาด ซึ่งทุกวันอาทิตย์จะมีชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมี มีอาหารพื้นบ้านกะไหล ขนมท้องถิ่น ที่มีรสชาติและหน้าตาชวนกินมาจำหน่ายในราคาถูก นอกจากนี้ยังมีลานกิจกรรมให้เด็ก ๆ และผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้มาเที่ยวได้สนุกกัน และทางหมู่บ้านกำลังขยายเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้ น้ำตก ผู้ร่วมรายการ ดังนี้
                1.นางสาว นลินี ตันบุญเสริม มิสแกรนด์พังงา 2018                 2.นางประคอง ชัยสิทธิ์
                3.นางกระจาย สิทธิ์ชัย ประธานกลุ่มบ่อน้ำพุร้อนรมณีย์
สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : มีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการบ่อน้ำพุร้อนรมณีย์มากขึ้น

กิจกรรมที่ 2 : นำเสนอ เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน หลาดลองแล@บางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จัดรายการ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ณ บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / FB LIVE : HEROFMCHANNEL พูดคุยประเด็น “ การดูแลสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด” ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต มือเท้าชา หรือแขนขาอ่อนแรง มาใช้บริการจำนวนมากขึ้น
ผู้เข้าร่วมรายการดังนี้
                  1.นางสาวเสริมศรี ทองสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านบางนุ สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : มีลูกค้าจากต่างจังหวัดมาจับจ่ายซื้อของ โดยเฉพาะผักปลอดสารเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การทำงานนอกพื้นที่เกิดปัญหาทางสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 2.ผู้เข้าร่วมรายการมีความรู้แต่พูดไม่คล่องขณะออกอากาศจริง

:แนวทางการพัฒนาครั้งต่อไป 1.มีระบบเน็ตสำรองต่างค่าย(ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต)

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00-10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 14:27:56
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 13:53:21 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  และทางสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟัง – สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอถลาง มีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน คิดคนฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        จัดรายการ “ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,236 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มผู้ฟัง สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน ฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน
2.กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป
  - จัดรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ เน้นเรื่องของการอนุรักษ์พลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำ มีผู้ติดตาม 573 คน   - จัดรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ เน้นเรื่องของการอนุรักษ์พลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำ (ภาค 2) มีคนติดตาม 663 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ : ผู้ปฎิบัติหน้าที่ เตรียมประเด็น
  2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอ 3.ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB(Facebook)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครั้งที่ 1 : ประเด็น การอนุรักษ์พลับพลึงธาร จัดรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ (นอกสถานที่) ณ หมู่ 4 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา เน้นเรื่องการพื้นฟูและปลูกดอกพลับพลึงธาร เยาวชนในพื้นที่ได้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์พลับพลึงธารบ้านบางวัน

ครั้งที่ 2 : จัดรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ เน้นเรื่องของการอนุรักษ์พลับพลึงธาร ราชินีแห่งสายน้ำ (ภาค 2) ซึ่งมีอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค.ของทุกปี ดอกพลับพลึงธาร จะบานสะพรั่งรับหน้าหนาวที่มาเยือน ต่างแย่งกันชูช่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม และสัมผัสอย่างใกล้ชิดในแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงอนุรักษ์ของจังหวัดพังงา แต่กลับพบว่า มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการขุดลอกคลอง และจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร จำเป็นที่จะต้องกำหนดเป็นนโยบาย และต้องให้ชาวบ้าน หรือหน่วยงานในทองถิ่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ  และประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเชิญชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่ 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ดอกพลับพลึงธาร มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการขุดลอกคลอง และจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.จำเป็นที่จะต้องกำหนดนโยบาย และต้องให้ชาวบ้านหรือหน่วยงานในท้องถิ่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนรักษ์ธรรมชาติ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00-17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 14:45:11
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 14:02:04 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม เที่ยวสนุก@พังงา”

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟัง – สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอถลางมีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน คิดคนฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          จัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศคู่ขนานทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมสัญญาณกับสถานีวิทยุในเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,903 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI
4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL ไม่ต่ำกว่า 500 คน       ไม่รวมกลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตาม ผ่านภาคีเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด - จัดรายการทาง FB LIVE : วันที่ 19 พฤษภาคม  2561 เวลา 10.00  -12.00 น. เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน บ้านนากลาง มีผู้ชมทาง FB จำนวน  1,200 คน - จัดรายการทาง FB LIVE : วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 -16.00 น. เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา  มีผู้รับชมทางFB จำนวน 703 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ 2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอรวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง(สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดได้) 3.กำหนดสถานที่จัดรายการนอกสถานที่ 4.ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB(Facebook)

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  : นำเสนอประเด็น การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จัดรายการ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน “นากลางสมาร์ทฟาร์ม” ม.9 บ้านนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / FB LIVE : HEROFMCHANNEL พูดคุยกับ กรรมการของหมู่ 9 บ้านนากลาง ประเด็นของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และอาหารปลอดภัย ผู้เข้าร่วมรายการดังนี้
        1.นางปรีดา เอี่ยมบุญก่อ กรรมการชุมชนบ้านนากลาง
สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : มีผู้มาใช้บริการ มากขึ้น

กิจกรรมที่ 2 : นำเสนอประเด็น การบริหารจัดการชุมชนบ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz // WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด จัดรายการในประเด็นเนื้อหาเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชนบ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ที่นี่มีบ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  รวมทั้งยังเป็นตลาดนัดสุขภาพ มีผักปลอดสารพิษ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตทุเรียน สาลิกา ซึ่งเป็นทุเรียนบ้านที่มีชื่อเสียง คณะกรรมการชุมชนได้มีการบริหารจัดการสวนที่ดี  ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วย มีผู้ร่วมรายการดังนี้
          1.นาง กระจาย สิทธิชัย ประธานกลุ่มบ่อน้ำพุร้อนรมณีย์           2. นางประคอง ชัยสิทธิ์ กรรมการบ่อน้ำพุร้อนรมณีย์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การทำงานนอกพื้นที่เกิดปัญหาทางสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 2.ผู้เข้าร่วมรายการมีความรู้แต่พูดไม่คล่องขณะออกอากาศจริง

:แนวทางการพัฒนาครั้งต่อไป 1.มีระบบเน็ตสำรองต่างค่าย(ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) 2.ใช้การถ่ายเก็บเป็นเทปรายการแทน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 เมษายน 2561 เวลา 09:00-10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 12:57:35
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 14:05:34 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  และทางสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา
2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI 4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL 5.กลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตามผ่านภาคีเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      จัดรายการ “ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,982 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มผู้ฟัง สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน ฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน
2.กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป (ตามแผนที่วางไว้)   วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน  2561 มีผู้เข้าชม 982 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ : ผู้ปฎิบัติหน้าที่ เตรียมประเด็น
  2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอ 3.ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB(Facebook)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครั้งที่ 1 : ประเด็น สุขภาวะของเด็ก
ครั้งที่ 2 : ประเด็น นวัตกรรมธุรกิจก่อสร้างไทย จัดรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาความสะอาดของสะพานสารสิน การสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
        มีผู้ร่วมรายการคือ       1. นายเฉลิม  ทองสุข

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.เรื่องการเป็นนักสูบหน้าใหม่ของเยาวชน เริ่มจากผู้ปกครองและเพื่อนสูบบุหรี่

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.ชาวบ้านในชุมชน จัดตั้งกลุ่มรักษ์ท่านุ่นเพื่อดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสะพานสารสิน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 เมษายน 2561 เวลา 08:00-17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 13:21:57
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 14:12:11 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา ”

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟัง – สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอถลางมีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน คิดคนฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        จัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศคู่ขนานทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมสัญญาณกับสถานีวิทยุในเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2,228 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI
4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL ไม่ต่ำกว่า 500 คน       ไม่รวมกลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตาม ผ่านภาคีเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ 2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอรวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง(สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดได้)
 2. กำหนดสถานที่จัดรายการนอกสถานที่
 3. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB (Facebook)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  : นำเสนอประเด็น การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จัดรายการ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ณ สะพานสารสิน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / FB LIVE : HEROFMCHANNEL พูดคุยเวทีเสวนา ประเด็น “ขนมไทยพังงา-ภูเก็ต ...อย่างไร? ถูกใจนักท่องเที่ยว ตามโครงการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาปลอดภัย
ผู้เข้าร่วมรายการดังนี้
          1.นายวีรศักดิ์ นักวิชาการชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดพังงา           2.นายแสงอาภรณ์ สงคง พัฒนากรอำเภอตะกั่วทุ่ง           3.นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา           4.นายสุริยน หมิเหม ประธานบิสคลับจังหวัดพังงา
สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และร้านค้าต่าง ๆ เข้าใจการสร้างอาชีพแบบยั่งยืน สามารถพัฒนาต่อยอดได้

กิจกรรมที่ 2 : นำเสนอประเด็น มหาสงกรานต์ปลอดภัย ที่ จังหวัดพังงาออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz // WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด จัดรายการกินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา มหาสงกรานต์แห่งความปลอด โดยมีผู้เข้าร่วมรายการดังนี่ 1. พ.ต.ท.ศราวุธ มีบุญ รองผกก.(ป.)สถานีตำรวจภูธรโคกกลอย สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : มีประชาชนนำน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และอื่น ๆ ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสา ณ จุดตรวจต่าง ๆ

กิจกรรมที่ 3 : นำเสนอประเด็นการท่องเที่ยว อ่าวท่าเลนกระบี่ สร้างความเข้าใจในการเตรียมตัวเพื่อไปเที่ยวทะเลให้ปลอดภัย สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : มีนักท่องเที่ยวโทรเข้าไปจองทัวร์ซีแคนนู อ่าวท่าเลน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz // WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด จัดรายการในประเด็นเนื้อหาเรื่อง การท่องเที่ยวอ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การทำงานนอกพื้นที่เกิดปัญหาทางสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 2.ผู้เข้าร่วมรายการมีความรู้แต่พูดไม่คล่องขณะออกอากาศจริง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 12:09:16
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 14:51:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  และทางสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา
2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI 4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL 5.กลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตามผ่านภาคีเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        จัดรายการ “ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,603 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มผู้ฟัง สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน ฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน
2.กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป (ตามแผนที่วางไว้)           วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม  2561 มีผู้เข้าชม 1,603 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ : ผู้ปฎิบัติหน้าที่ เตรียมประเด็น
  2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอ 3.ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB (Facebook)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครั้งที่ 1 : ประเด็น การท่องเที่ยวชุมชน เกาะยาวน้อย วันเสาร์ ที่ 3  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. จัดรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ (นอกสถานที่ ) โดยจัด เวทีสาธารณะ ประเด็น การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเกาะยาว โดยมีตัวแทนจากสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พลังงานจังหวัดพังงา ปลัดอำเภอเกาะยาว ตัวแทนชุมชนเกาะยาว ชมรมผู้ประกอบการอาหารเกาะยาว กลุ่มโฮมสเตย์เกาะยาวน้อย
มีผู้ร่วมรายการคือ
1.คุณรวีวรรณ แสงจันทร์ รองผอ.ททท.สำนักงานพังงา 2.คุณปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดพังงา 3.คุณอุษณีย์ เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว 4.ปลัดอำเภอเกาะยาว 5.คุณนิพนธ์ ร่วมสกุล ตัวแทนท่องเที่ยวชุมชนเกาะยาว 6.นายมนตรี เบญอ้าหมาด นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวน้อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ปัญหาในเรื่องของการลดต้นทุน และการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

1.พลังงานพังงา แนะนำให้รวมกลุ่ม เพื่อขอการสนับสนุนอุปกรณ์การลดใช้พลังงาน ฯ 2.เกษตรอำเภอเกาะยาว แนะนำให้ผปก.ร้านอาหารและโอมสเตย์ ซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน และสร้างเครือข่าย 3.ททท.แนะนำให้ผู้ประกอบการสร้างจุดขายที่โดดเด่นแตกต่าง และเชื่อมโยงกับท้องถิ่น

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 มีนาคม 2561 เวลา 07:00-19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 12:34:46
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 15:07:26 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา ”

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI
4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL ไม่ต่ำกว่า 500 คน       ไม่รวมกลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตาม ผ่านภาคีเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      จัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศคู่ขนานทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมสัญญาณกับสถานีวิทยุในเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5,902 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.จัดรายการทาง FB LIVE : วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 07.00  -09.00 น. ประเด็น การท่องเที่ยวชุมชน  “กินกาแฟ  แลหวันขึ้น ที่แหลมหาด”  มีผู้ชมทาง FB จำนวน 1,202 คน 2.จัดรายการทาง FB LIVE : วันที่  17 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 -19.00 น. พากินพาเที่ยว ตลาดประชารัฐ กะไหล ต้องชม  มีผู้รับชมทางFB จำนวน 4,700 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ 2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอรวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง(สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดได้)
 2. กำหนดสถานที่จัดรายการนอกสถานที่
 3. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB (Facebook)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  : นำเสนอประเด็น การท่องเทียวชุมชน “กินกาแฟ  แลหวันขึ้น ที่แหลมหาด”เวลา 07.00 – 09.00 น. จัดรายการ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ณ เกาะยาวใหญ่  จ.พังงา ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / FB LIVE : HEROFMCHANNEL ประเด็น การท่องเที่ยวชุมชน  “กินกาแฟ  แลหวันขึ้น ที่แหลมหาด” โดยชาวบ้านเกาะยาวใหญ่ ได้รวมกลุ่มเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโอมสเตย์ มีบ้านที่เข้าร่วมแล้วจำนวน 5 หลัง มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิม ๆ เช่นในตอนเช้าตรู่ เจ้าบ้านจะหิ้วปิ่นโต กาแฟ โรตี ข้าวยำ ไปทานที่หัวแหลมหาด ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้นพาลงเรือไปพายคายัค ไปดูการเลี้ยงกุ้งมังกร ฯลฯ ซึ่งกำลังได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทย

กิจกรรมที่ 2 : นำเสนอ พากินพาเที่ยว ตลาดประชารัฐ กะไหลเวลา 18.00 – 19.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz // WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด จัดรายการกินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา พากินพาเที่ยว ตลาดประชารัฐ กะไหล ซึ่งทุกวันศุกร์จะมีชาวบ้านนำสินค้า ผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารเคมี อาหารพื้นถิ่นมาจำหน่าย และทางอบต.กะไหล โดยนายวิชัช ไตรรัตน์ นายยกอบต.กะไหล ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมบนเวทีเช่น การแสดงของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และศิลปินนักร้อง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน
สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : มีผู้เข้าร่วมงานตลาดประชารัฐ กะไหลต้องชม เพิ่มมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การทำงานนอกพื้นที่เกิดปัญหาทางสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร - แนวทางการพัฒนาครั้งต่อไป 1.มีระบบเน็ตสำรองต่างค่าย (ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต) 2.ใช้การถ่ายเก็บเป็นเทปรายการแทน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 14:50:07
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 15:14:25 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  และทางสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา
2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI 4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL 5.กลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตามผ่านภาคีเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดรายการ “ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.  จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 635 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มผู้ฟัง สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน ฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน
2.กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป  (ตามแผนที่วางไว้)         วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 มีผู้เข้าชม 273 คน         วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์  2561  มีผู้เข้าชม 362 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ : ผู้ปฎิบัติหน้าที่ เตรียมประเด็น
  2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอ 3.ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB(Facebook)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครั้งที่ 1 : ประเด็น สุขภาวะของเด็ก
วันอาทิตย์ ที่ 10  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. จัดรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ เน้นเรื่องของสุขภาวะของเด็ก และประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเชิญชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ปัจจุบันพบว่าได้เกิดการตื่นตัวเรื่อง "บุหรี่มือสอง" และพบว่าการนำเอาประเด็นของ "ความรักและความปรารถนาดี" ที่มีต่อลูกหลานและสมาชิกในครอบครัวมาเป็นเครื่องมือสร้างความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจ ทำให้สมาชิกในครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสูบในบ้าน ออกไปสูบนอกพื้นที่บ้าน จนกระทั่งสามารถลดละเลิกได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์งานวิวาห์บนหลังช้าง กลางแสงตะวัน ของอำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวชุมชนของพังงา และประชาสัมพันธ์ งานสร้างสุขภาคใต้ ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2561นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 2 : ประเด็น นวัตกรรมธุรกิจก่อสร้างไทย
วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น. จัดรายการกินอิ่ม นอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ และออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz /และ FB LIVE : HEROFMCHANNEL / WWW.HEROFMCHANNEL.COM / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด จัดรายการในประเด็นเนื้อหาเรื่อง นวัตกรรมธุรกิจก่อสร้างไทย โดยมี นายเฉลิม  ทองสุข ประธานกรรมการบริษัทมีสุขคอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของแฟรนไชส์บ้านสำเร็จรูปอันดับ 1 ของเมืองไทย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 15:06:38
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 15:18:10 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา ”

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI
4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL ไม่ต่ำกว่า 500 คน 5.กลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตาม ผ่านภาคีเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @พังงา ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศคู่ขนานทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมสัญญาณกับสถานีวิทยุในเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,087 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI
4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL ไม่ต่ำกว่า 500 คน 5.กลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตาม ผ่านภาคีเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด         -  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  มีผู้ชมทาง FB จำนวน 622 คน         -  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  มีผู้รับชมทางFB จำนวน 465 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ
 2. ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอรวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง(สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดได้)
 3. กำหนดสถานที่จัดรายการนอกสถานที่
 4. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB(Facebook)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  : นำเสนอประเด็น การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 16.30 – 18.30 น. จัดรายการ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ณ ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / FB LIVE : HEROFMCHANNEL พูดคุยกับ นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลาม ในประเด็นของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เช่นโรงเรียนบ้านบางหลาม ได้ส่งนักเรียนมาทำการแสดงบนเวที มาออกบู้ทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และนำใบตองมาจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดประชารัฐท้องถิ่นร่วมใจกะไหลต้องชม ทุกวันศุกร์เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ส่วนทางเจ้าของพื้นที่ นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล/นายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย ก็มาให้สัมภาษณ์ถึงการผลักดันให้ กะไหล “ถนนน้ำพริก”  ซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยโรงงานผู้ผลิตน้ำพริก เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกตะไคร้ แกงไตปลาแห้ง ฯลฯ ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนกะไหล จะเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ต่อไป         1.นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย         2.นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลาม ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : มีกลุ่มสัมมาชีพชุมชน และร้านค้าต่าง ๆ เข้ามาขายของมากขึ้น

กิจกรรมที่ 2 : นำเสนอประเด็น การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ สวนวราภรณ์ 1 ไร่คลายจน มีผู้เข้าร่วมรายการดังนี้
วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz // WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด จัดรายการในประเด็นเนื้อหาเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาใต้ @สวนวราภรณ์ 1 ไร่คลายจน เล่าถึงที่มาของสวนวราภรณ์ 1 ไร่ คลายจน รวมทั้งการบริหารจัดการสวน /พาชมสวน ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้
          1.นางวราภรณ์ เกยทอง
          2.นายจำลอง เกยทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านนาใต้ ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : มีคนรู้จักสวนวราภรณ์เพิ่มมากขึ้น และมีผู้ติดต่อเพื่อไปศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

: ระบุปัญหา (การทำงาน)  1.การทำงานนอกพื้นที่เกิดปัญหาทางสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร                                   2.ผู้เข้าร่วมรายการมีความรู้แต่พูดไม่คล่องขณะออกอากาศจริง :แนวทางการพัฒนาครั้งต่อไป 1.มีระบบเน็ตสำรองต่างค่าย(ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต)                                       2.ใช้การถ่ายเก็บเป็นเทปรายการแทน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
31 มกราคม 2561 เวลา 09:00-10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561 11:59:44
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 13:54:43 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้”

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI
4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL ไม่ต่ำกว่า 500 คน       ไม่รวมกลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตาม ผ่านภาคีเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศคู่ขนานทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมสัญญาณกับสถานีวิทยุในเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,154 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้ติดตามรับฟังทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุ (ข้อ 5 ) จำนวน ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน - กลุ่มผู้ฟัง สถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz คำนวณจากรัศมีออกอากาศ 20 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมประชากรแฝง มากกว่า 100,000 คน ฟังวิทยุ 10% = 1,000 คน
- กลุ่มผู้ชม ที่ติดตามทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL เข้าชมครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 คน ไม่รวมหน้าเพจของเครือข่ายที่มีการเชื่อมสัญญาณออกไป  (ตามแผนที่วางไว้)         วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 มีผู้เข้าชม 733 คน         วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  มีผู้เข้าชม 421 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ : ผู้ปฎิบัติหน้าที่ เตรียมประเด็น
2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอ 3.ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB(Facebook)

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 (รายการพิเศษ) เวลา 09.00 – 10.00 น.รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยสัมภาษณ์สด พ.ต.ท.ศรายุทธ มีบุญ รองผกก.ป.สภ.โคกกลอย  ประเด็น เรื่องมาตรการความปลอดภัยของ สภ.โคกกลอย ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย ผกก.สภ.โคกกลอย และยกกองไปถ่ายทำ FB LIVE ที่จุดตรวจบายพาส หล่อยูง ซึ่งเป็นจุดตรวจหลักของ สภ.โคกกลอยและสัมภาษณ์ กำนันยุทธนากร จ๋วนเจนกิจ กำนันตำบลหล่อยูงที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น ว่ามีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดพังงา-ภูเก็ต และจะต้องใช้เส้นทางผ่านจุดตรวจจำนวนมาก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะสอบถามเส้นทางและพักดื่มน้ำ/กาแฟที่ทางจุดตรวจมีให้บริการ และได้มอบน้ำดื่มให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจดังกล่าวด้วย ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  เวลา 09.00 – 10.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz // WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศทาง FB LIVE : HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในเครือข่ายกองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด จัดรายการในประเด็นเนื้อหาเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชนบ้านเขาปิหลาย ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม ที่สามารถอยู่ร่วมกับการท่องเที่ยว มีโรงแรมห้องพักและวิลล่า หรู ๆ ระดับ 5-6 ดาวอยู่ในชุมชน สัมภาษณ์สด นายสุนัย ยะเด็น ผู้ใหญ่บ้านม.4 บ้านเขาปิหลาย ที่มีการบริหารจัดการให้ชาวบ้านได้อยู่ร่วมกันกับนักท่องเที่ยวได้ อย่างเป็นมีความสุข และมีกิจกรรม “ เขาปิหลาย ฟิชชิ่งเกมส์ ” ที่ได้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ กลุ่มประมงท้องถิ่นมีรายได้เสริมจากการพานักท่องเที่ยวไปตกปลา และช่วยกันดูแลชายหาดเขาปิหลายให้สะอาดอยู่เสมอ และสัมภาษณ์สด นายอย้าโกบ ศรีรัฐ อิหม่ามประจำมัสยิดเขาปิหลาย ในประเด็นการจัดงานเมาลิดเพื่อหารายได้มาซ่อมแซมมัสยิด ที่ปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพราะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว แวะมาละหมาดทุกวัน เกรงจะไม่ปลอดภัย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561    ไม่มี ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  ปัญหา เรื่องขยะ แนวทางการแก้ไข รณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมและพลาสติก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561    ไม่มี ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  1.ให้ร้านค้าชุมชนลดใช้โฟม                                                     2.ให้อ.ส.ม.เป็นเครือข่าย ในการแจ้งเรื่องพิษภัยจากโฟมและพลาสติก

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
31 มกราคม 2561 เวลา 10:00-11:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561 12:49:01
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 14:58:51 น.

ชื่อกิจกรรม : ผลิตและจัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา ”

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.กลุ่มผู้ฟังวิทยุ HERO FM 95.25 MHz.และเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นจังหวัดพังงา = 1,000 คน 2.กลุ่มผู้ฟังทางเว็ปไซต์ WWW.HEROFMCHANNEL.COM 3.กลุ่มผู้ฟังทางแอฟพลิเคชั่นวิทยุออนไลน์  FM THAI
4.กลุ่มผู้ฟังทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL ไม่ต่ำกว่า 500 คน       ไม่รวมกลุ่มผู้ฟังและผู้ติดตาม ผ่านภาคีเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      จัดรายการ “ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ HERO FM 95.25 MHz. จ.พังงา / ออกอากาศทาง WWW.HEROFMCHANNEL.COM / ออกอากาศคู่ขนานทาง FB(Facebook) LIVE : PAGE HEROFMCHANNEL / และเป็นแม่ข่าย เชื่อมสัญญาณกับสถานีวิทยุในเครือข่าย กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด
     

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1,404 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้ติดตามรับฟังทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุจำนวน ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน และมีผู้ชมทาง FB จำนวน 404 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. เตรียมประเด็นที่จะนำเสนอ 2.ติดต่อประสาน ผู้เข้าร่วมรายการ ที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอรวมทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง(สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดได้)
 2. กำหนดสถานที่จัดรายการนอกสถานที่
 3. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันผ่านการประชาสัมพันธ์(พูดสด)ในรายการปกติและสปอตวิทยุ ,แบรนด์เนอร์หน้า FB(Facebook)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครั้งที่ 1 : วันที่ 3 มกราคม 2561 จัดรายการ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @ พังงา ณ ร้านอาหารท่านุ่นซีฟู้ด ริมสะพานสารสิน สัมภาษณ์สด ในประเด็น  “การท่องเที่ยวชุมชน สะพานสารสิน-บ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
            จ.พังงา”    สัมภาษณ์สด
            1. นางปรารถนา จินดากองทอง ประธานกลุ่มรักษ์ท่านุ่น – เชิญเที่ยว งานบุญสานรัก สะพานสารสิน วันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ สะพานสารสิน             2. นายสมจิตร สวนศรี เครือข่ายประมงพื้นบ้านท่านุ่น – การเป็นจิดอาสาของชาวบ้าน ช่วยพาเรือเข้า-ออกจากจุดเสี่ยง ปากพระ กรณีที่เป็นเรือต่างถิ่นไม่ชำนาญทางผ่านเข้ามาและประสบปัญหาเข้าฝั่งหรือออก
                จากบริเวณปากพระไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์เข้ามาตั้งโรงทานในงานบุญสานรักษ์ฯ

ครั้งที่2 : วันที่ 31 มกราคม 2561 จัดรายการ กินอิ่ม เที่ยวสนุก @  พังงา ณ นากลางสมาร์ทฟาร์ม ซึ่งมีคณะ ปปส.ภาค 8 และ ปปส.ต่างประเทศประจำประเทศไทย มาศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านนากลาง และได้สัมภาษณ์สดในประเด็น “พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  (พ.ศ.2560)และบุหรี่ จุดเริ่มต้นของยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ”
        1.นายสมบัติ ยกเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง         2.นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลาม ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง         3.นายสืบศักดิ์ จินดาพล กำนันตำบลโคกกลอย         4.นายวิรัตน์ ชูดวง ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านสวนพริก ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา
สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม : การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่อเนื่องโดยเริ่มมีการรวมกลุ่มของเยาวชน วัยใสไร้ควัน โรงเรียนบ้านบางหลาม (BANGLHAM GEN Z NO SMOKE)


ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 1.การทำงานนอกพื้นที่เกิดปัญหาทางสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 2.ผู้เข้าร่วมรายการมีความรู้แต่พูดไม่คล่องขณะออกอากาศจริง

แนวทางการพัฒนาครั้งต่อไป 1.มีระบบเน็ตสำรองต่างค่าย(ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) 2.ใช้การถ่ายเก็บเป็นเทปรายการแทน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 มกราคม 2561 เวลา 10:00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 14:32:14
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 14:34:16 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบและเตรียมนำข่าวสารของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่(ส่วนขยาย 1) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไปสื่อสารทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ กอง บก.จังหวัดพังงา  จำนวน 4  คน 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              เข้าร่วมรับฟังในเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กอง บก.จังหวัดพังงา ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับข้อมูลข่าวสาร จำนวน  4  คน   

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ โดยในเวทีดังกล่าวได้มี ประชาชนที่ร่วมนำเสนอความคิดเห็นบนเวที ส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลต่อการขยายเขตของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านจิตใจและวิถีชีวิตของชุมชน และด้านการสื่อสารข้อมูลโครงการควรบอกทั้งข้อดีและข้อด้อยไปพร้อมกัน เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลรอบด้านในการตัดสินใจ เป็นต้น โดยข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมด บริษัท แอร์เซฟ จำกัด จะนำไปกำหนดขอบเขตและหามาตรการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ต.คลองขนาน ต.ปกาสัย ต.คลองท่อมใต้ และ ต.โคกยาง และหลังจากนี้จะเป็นการทำ ค.2 (Public Screening) โดยการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุยกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ศึกษาอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงาน EHIA หรือ ค.3 (Public Review) ต่อไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

              โดยทางตัวแทน กฟผ. ได้ให้ความมั่นใจ มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง เป็นมิตรอย่างแท้จริง ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
19 มกราคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 12:23:45
Project owner
แก้ไขโดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 13:10:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมงานจัดทำแผนปฏิบัติการ รายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้

 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

รับทราบและเตรียมนำข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโซเชียล

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกอง บก.จังหวัดพังงา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบเจ้าของพื้นที่ภาคใต้ ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองบก.เครือข่ายสื่อจังหวัดพังงา 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ
1.จัดทำแผนปฏิบัติ จัดรายการวิทยุและ foobook  live เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2561 2.จัดเวทีการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เครือข่ายสื่อ จังหวัดพังงามีแผนปฏิบัติการและณุปแบบการนำเสนอข้อมูลตามมติที่ประชุมที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-