งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ผู้ประสานงานบัณฑิตอาสาแต่ละ จังหวัด

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @10 ก.ค. 63 10:43 ( IP : 172...167 )
ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ จังหวัด
น.ส.ซูใบดะห์ กะลูแป
084 963 8078
ยะลา
คุณ ธีรศักดิ์ บินมูซอ
086-053 0059
นราธิวาส
คุณเอกชัย ล่องโลก
080-529 0860
สตูล
ว่าที่ ร.ต.ชาคริต ทองเต็ม
080-529 0860
สตูล
น.ส.โบรีญา แฮะ
086-289 9929
ปัตตานี
### ติดต่อ ผู้ประสานโครงการ ( สถาบันนโยบายสาธารณะ ) นส.ซูวารี มอซู โทร : 08-9134-1438 e-mail : syuwari@gmail.com