โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าร้าง (โรงเรียนบ้านเก่าร้าง)

เตรียมโรงเรือนและเพาะเห็ดนางฟ้า

เตรียมโรงเรือนและเพาะเห็ดนางฟ้า

17 มิถุนายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนช่วยกันเตรียมโรงเรือนในการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 1โรงเรือน

2.ครูแบ่งบทบาทนักเรียนในการรับผิดชอบการเพาะเห็ด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีโรงเรือนในการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 1โรงเรือน เพื่อเตรียมนำก้อนเห็ด จำนวน 300 ก้อนมาเพาะเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00