โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

เตรียมบ่อปลาดุก(บ่อพลาสติก) /และเลี้ยงปลาดุก

เตรียมบ่อปลาดุก(บ่อพลาสติก) /และเลี้ยงปลาดุก

15 มกราคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-6 จำนวน....30.......คน เตรียมบ่อเลี้ยงปลา (แบบพาลสติก) จำนวน...6.บ่อ

2.แบ่งนักเรียน จำนวน....30......คน ช่วยกันปล่อยลูกปลาดุก จำนวน....100......ตัว และแบ่งบทบาทในการเลี้ยงปลา เช่น การให้อาหารปลา การปล่อยน้ำเ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีบ่อปลาดุก จำนวน.......ุ6...บ่อ และปล่อยลูกปลาดุก จำนวน....100....ตัว

2.นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงปลาดุก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00