directions_run

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส)

กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

24 พฤษภาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

.1.ประชุมครู ,บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม มีการแบ่งนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ ออกเป็นกลุ่มที่สนใจในเรื่องที่จะทำ เช่น การปลูกผัก การเพาะเห็ด จำนวน 5 ทีม จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั้งหมด 60 คน

2.มีการปลูกผักสวนครัว และผักใบ เช่น ผักบุ้ง ผักกาด จำนวน .......12......... แปลง

3.นักเรียนที่รับผิดชอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6. จำนวน.60... คน มีการเปลี่ยนเวรในการดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย และเก็บผลผลิต จากแปลงสู่โรงครัวของโรงเรียน

4.มีผลผลิตผักปลอดสารพิษ จำนวน 40 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ส่งโครงการอาหารกลางวัน

5.แม่ครัวนำผลผลิต เช่น ผักและเห็ด มาประกอบเป็นอาหารกลางวันในกับนักเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีผักบุ้งปลอดสารพิษ ส่งโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 40 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

2.ผลผลิตที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวัน จำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 lock_open