สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.กุลทัต อ.วรสิทธิ์ ประชุมนำเสนอโครงการ Mass Sport กับ สสส. ทาง Zoom สสส. (ใช้ห้องประชุมชั้น 10)

อ.กุลทัต อ.วรสิทธิ์ ประชุมนำเสนอโครงการ Mass Sport กับ สสส. ทาง Zoom สสส. (ใช้ห้องประชุมชั้น 10)

วัน ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 - 17:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 26 ก.ย. 65 15:00 น.