สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อาจารย์ทุกท่าน-ประชุมกรรมการหลักสูตร (ตัดเกรด)

อาจารย์ทุกท่าน-ประชุมกรรมการหลักสูตร (ตัดเกรด)

วัน จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 - 15:30 น.

สถานที่ 1405

โดย sim เมื่อ 1 ก.ค. 65 15:03 น.