สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.เพ็ญ-สอน HIA (นำเสนอ Zoom 5)

อ.เพ็ญ-สอน HIA (นำเสนอ Zoom 5)

วัน เสาร์ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โดย sim เมื่อ 1 ก.ค. 65 14:55 น.