สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อาจารย์ทุกท่าน-ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร (ตัดเกรด)

อาจารย์ทุกท่าน-ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร (ตัดเกรด)

วัน จันทร์ 5 เมษายน 2564 เวลา 13:30 - 16:00 น.

สถานที่ 1405

โดย sim เมื่อ 4 ม.ค. 64 15:28 น.